BKP

Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

  Rekomendacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853599, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272935569, REGON: 386960732, kapitał zakładowy: 200 000 zł.

 2. Dane kontaktowe

  Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy mailowo pod adresem email biuro@biznesklubpolska.pl lub telefonicznie pod numerem 721 304 714.

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z obowiązkami wynikającymi z RODO, w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw co do przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z RODO, przetwarzane są następujące dane osobowe:

   1. Imię,
   2. Adres email

   Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

   1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli jest ono konieczne do wywiązania się przez Administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków związanych z dokumentowaniem przetwarzania danych osobowych, jak również w przypadku realizacji praw osób, których dane dotyczą, w tym realizacji sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych, aby wiedzieć wobec kogo takich działań nie stosować;
   2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator danych osobowych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli w tym przypadku realizuje swój uzasadniony prawnie interes. (uzasadniony interes Administratora stanowi posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z działu III RODO).
  2. W celu analitycznym, czyli badania i analizowania ruchu na Stronie internetowej, Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane:

   1. Data u godzina wejścia na Stronę
   2. Rodzaj systemu operacyjnego
   3. Rodzaj przeglądarki, z której użytkownik korzysta, by przeglądać Stronę internetową,
   4. Czas spędzony na Stronie,
   5. Odwiedzone podstrony,

   Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z którym Administrator danych osobowych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli w tym przypadku realizuje swój uzasadniony prawnie interes, którym w tym wypadku jest poznanie aktywności użytkowników Strony internetowej i poprawa jej działania.

  3. W celu wykorzystania cookies na Stronie internetowej Administrator danych osobowych przetwarza informacje tekstowe (opis dotyczący cookies udostępniono w punkcie XI Polityki). Dane osobowe w formie plików cookies są przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
  4. W celu administrowania Stroną internetową Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe:

   1. Adres IP,
   2. Data i czas serwera,
   3. Informacje o przeglądarce internetowej,
   4. Informacje o systemie operacyjnym,
   5. status żądania HTTP
   6. URL docelowy

   Które to dane są automatycznie zapisywane w tzw. logach serwera, za każdym razem, gdy Pan/Pani korzysta ze Strony. Administrowanie stroną internetową bez korzystania z serwera i zastosowania automatycznego zapisu logów nie jest możliwe.

   Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z którym Administrator danych osobowych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli w tym przypadku realizuje swój uzasadniony prawnie interes, którym jest administrowanie stroną internetową.

 4. Odbiorcy danych osobowych

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych osobowych mogą zostać przekazane organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu.
  2. Dane osobowe są przekazywane firmom współpracującym z Administratorem danych osobowych – firmie hostingowej, firmie obsługującej stronę internetową.
  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  1. Strona internetowa korzysta z popularnych usług i technologii, które oferują podmioty takie jak Google, który ma siedzibę poza Unią Europejską. W świetle przepisów RODO takie firmy są traktowane jako podmioty z państw trzecich.
  2. RODO ogranicza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, z uwagi na fakt, że co do zasady nie stosuje się tam przepisów prawa europejskiego, zatem istnieje możliwość, że obowiązująca w tych krajach ochrona danych osobowych może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
  3. Administrator danych osobowych zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie takim podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, uznanego na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. za zapewniający wystarczający poziom ochrony — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do tego programu, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujących w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
  4. Administator danych osobowych w każdej chwili udzieli Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
  5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:

   1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
   2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
   3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
   4. Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
    • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
    • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że pod-stawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   6. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

   Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: biuro@biznesklubpolska.pl.

 7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

  Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: biuro@biznesklubpolska.pl.

 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej – konieczne, jeżeli Pan/Pani chce skorzystać z pełnej funkcjonalności Strony internetowej Administratora danych osobowych.

 10. Stosowanie plików cookies

  1. Strona internetowa wykorzystuje w swoim działaniu pliki cookies, które są krótkimi informacjami tekstowymi, zapisywanymi w przeglądarce internetowej. Przy ponownym połączeniu ze stroną internetową, strona rozpozna urządzenie, na którym jest ona otwierana. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora danych osobowych, jak również dostawców usług związanych z administracją i zarządzaniem Serwisem oraz usług związanych z promocją i reklamą Serwisu wykorzystanych w jego tworzeniu.
  2. Stosowane na Stronie cookies spełniają następujące funkcje:
   1. Wpływ na procesy działania Strony i wydajność Strony w czasie korzystania z niej – Administrator danych osobowych wykorzystuje cookies aby Strona działała sprawnie i można było korzystać z jej funkcji, co między innymi jest możliwe dzięki zapamiętaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie, co usprawnia poruszanie się po niej, w tym po poszczególnych podstronach.
   2. Utrzymanie stanu sesji – pliki cookies służą również do zapisu informacji, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, w tym np. które podstrony są najczęściej wyświetlane. Pliki cookies dają również możliwość identyfikacji błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisu „stanu sesji” dają możliwość ulepszenia usług i zwiększenia komfortu korzystania ze Strony.
   3. Tworzenia statystyk – Pliki cookies dają możliwość przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony (ilość wyświetleń, długość przebywania na Stronie, zainteresowanie treściami dostępnymi na stronie). Dzięki tym informacjom Administrator danych osobowych może stale ulepszać Stronę internetową i dostosować ją do preferencji jej użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystano np. narzędzia Google tj. Google Analytics.
  3. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, stąd zidentyfikowanie użytkownika bez dodatkowych danych nie jest możliwe.
  4. Pani/Pana przeglądarka internetowa dopuszcza domyślne zapisywanie wykorzystywanie plików cookies na urządzeniach, na których otwierana jest Strona, dlatego przy pierwszej wizycie w serwisie pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies.
  5. Jeżeli Pan/Pani nie życzy sobie wykorzystania plików cookies przy korzystaniu z serwisu, ustawienia przeglądarki można zmodyfikować poprzez włączenie całkowitej blokady zapisu cookies lub zażądanie każdorazowego powiadania o umieszczeniu cookies w urządzeniu.
  6. Ustawienia można zmieniać w dowolnym momencie. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.
  7. 1. W przypadku, gdyby informacje wskazane w pkt. 5 okazały się niewystarczające, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@biznesklubpolska.pl
 11. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zdarzeniach, które są inicjowane przez użytkowników Strony, są zapisywane w formie logów na serwerze. Administrator danych osobowych wykorzystuje te dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim pozwalają na prawidłowe administrowanie Stroną oraz zapewnienie prawidłowej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Strony.
  2. Zapisowi w formie logów serwera podlegają:
   1. Adres IP,
   2. Data i czas serwera
   3. Informacje o przeglądarce internetowej,
   4. Informacje o systemie operacyjnym,
   5. status żądania HTTP
   6. URL docelowy
  3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami, odwiedzającymi Stronę internetową i są wykorzystywane wyłącznie do administrowania nią.
 12. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Administrator danych osobowych informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w pomocą Strony internetowej, w tym w oparciu o profilowanie.

 13. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez publikację nowej treści Polityki, nie później niż na 7 dni przed datą jej wejścia w życie.
  3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 03.09.2019 r.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij