BKP

Regulamin serwisu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator – Rekomendacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie publikuje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa:
   1. zasady funkcjonowania Serwisu www.biznesklubpolska.pl oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązku Operatora oraz Użytkowników,
   2. zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną,
   3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
  2. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  3. Operator ma obowiązek świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
  4. Operator bezpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Operator zapewnia każdemu Użytkownikowi pełny dostęp do treści Regulaminu w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
  6. Postanowienia, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 5 powyżej, nie wiążą Użytkowników.
  7. Użytkownicy są zobowiązani wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego elementu formularza znajdującego się na odpowiedniej podstronie Serwisu o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
  8. Brak zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z jego usług.
 2. DEFINICJE
  1. Użyte w niniejszym Regulamin określenia maja następujące znaczenie:
   1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
   2. Operator – podmiot, który jest właścicielem Serwisu oraz nim zarządza, tj. Rekomendacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853599, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272935569, REGON: 386960732, kapitał zakładowy: 200 000 zł, e-mail: biuro@biznesklubpolska.pl, nr telefonu: 721 304 714.
   3. Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
   4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem;
   5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
   6. Serwis – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Operatora, znajdujący się pod adresem „www.biznesklubpolska.pl”, a także innymi właściwymi adresami internetowymi, pod którymi Operator prowadzi Serwis;
   7. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego;
   8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usług, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
   9. Usługi – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego;
   10. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   11. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora przy pomocy Strony oraz która skutecznie dokonała rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie jednego z odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie.
 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Za pośrednictwem Serwisu Operator świadczy Usługę w postaci udostępnienia Użytkownikom możliwości wyszukiwania w Serwisie treści w postaci grup biznesowych prowadzonych przez Operatora w poszczególnych miastach i uczestników grup biznesowych (dalej jako: „Znajdź Grupę i Uczestnika”).
  2. Przeglądanie danych udostępnionych w Serwisie jest bezpłatne i nie jest związane z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika wobec Usługodawcy.
  3. Treści udostępnione w Serwisie stanowią wyłączną własność Operatora.
  4. Kopiowanie treści udostępnionych przez Operatora w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabronione.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie na podstawie Regulaminu jest uzależniona od:
   1. dostępu do urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z sieci Internet,
   2. dostępu do sieci Internet,
   3. skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługa plików „cookies” oraz innych podobnych technologii.
  2. Użytkownicy korzystający z Usług mają obowiązek:
   1. korzystać z nich zgodnie z prawem, w sposób, który nie godzi w dobre obyczaje i nie narusza dóbr osobistych Operatora lub osób trzecich,
   2. powstrzymać się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem jak również naruszających prawa autorskie lub wizerunek osób trzecich,
   3. powstrzymać się od wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,
   4. powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań, mogących skutkować utrudnieniami w działaniu Serwisu.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług w przypadku:
   1. naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
   2. naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika,
   3. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych, które są konieczne do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora,
   4. podjęcia przez Użytkownika działań zakłócających korzystanie z Serwisu lub Usług innym Użytkownikom,
   5. tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.
  4. Dane osobowe Użytkownika są usuwane z bazy adresowej Operatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu otrzymania rezygnacji ze świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co każdorazowo jest sygnalizowane Użytkownikowi specjalnym komunikatem w formie wiadomości elektronicznej (email) Użytkownika, potwierdzającym usunięcie danych Użytkownika z bazy adresowej Operatora.
 5. ZNAJDŹ GRUPĘ I UCZESTNIKA
  1. Umowa o świadczenie usługi Znajdź Grupę i Uczestnika:
   1. zawierana jest na czas określony,
   2. ma charakter nieodpłatny,
   3. ulega rozwiązaniu z chwilą wyszukania treści stanowiących odpowiedź na zapytanie Użytkownika złożono za pomocą formularza wyszukiwania dostępnego w Serwisie.
  2. Formularz wyszukiwania został udostępniony Użytkownikom na głównej Stronie serwisu w dolnej części strony.
  3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Znajdź Grupę i Uczestnika dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Szukaj”.
  4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego wymaga podjęcia przez Użytkownika działań polegających na wypełnieniu pól formularza kontaktowego, umieszczonego w zakładce „Kontakt” poprzez:
   1. podanie imienia, nazwiska, firmy lub branży w przypadku uczestnika albo słowa kluczowego lub wyboru miasta w przypadku grupy,
   2. kliknięcie przycisku „Szukaj”.
  5. Wykonanie czynności wskazanych w ust. 4 powyżej przez Użytkownika jest równoznaczne z:
   1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie przez Operatora drogą elektroniczną usługi Znajdź Grupę i Uczestnika,
   2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celu świadczenia usługi Znajdź Grupę i Uczestnika zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO.
  6. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Znajdź Grupę i Uczestnika w każdym momencie.
  7. W wypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia usługi Znajdź Grupę i Uczestnika.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Zasady i informacje dotyczące ochrony danych osobowych uregulowano w Polityce prywatności serwisu biznesklubpolska.pl.

 7. OSTRZEŻENIE CO DO KORZYSTANIA Z USŁUG
  1. Operator zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, która używana jest m.in. do połączenia z Serwisem i przesyłania poczty elektronicznej, świadczenie Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Użytkownik akceptuje.
  2. W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, Operator nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Serwisu.
  3. Z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Operator zaleca, aby Użytkownik objął ochroną urządzenia końcowe, które wykorzystuje do użytkowania Serwisu, w szczególności poprzez:
   1. wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń,
   2. instalację oprogramowania antywirusowego,
   3. posiadanie aktualnego systemu operacyjnego,
   4. podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych,
   5. inne dostępne formy zabezpieczeń.
  4. Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet,
   2. przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą,
   3. zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu,
   4. szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Operatorowi przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.
  3. Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
 9. REKLAMACJE
  1. Użytkownicy są uprawnieniu do złożenia reklamacji w zakresie związanym ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem.
  2. Użytkownik w reklamacji powinien w szczególności podać:
   1. adres elektroniczny (email) Użytkownika,
   2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  3. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej nie zostaną rozpatrzone.
  4. Reklamacje Użytkowników należy kierować do Operatora na adres jego siedziby, tj. ul. Grzybowska 87; 00-844 Warszawa, lub na adres elektroniczny: biuro@biznesklubpolska.pl.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Operatora, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia.
  6. Operator poinformuje Użytkownika niezwłocznie o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego Użytkownika podanego w treści reklamacji.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Operatorowi, z ważnych powodów, przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności z uwagi na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w takim zakresie, w jakim zmiana wpływa na postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. O każdej zmianie Regulaminu Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika za pośrednictwem Strony.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy RODO.
  4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny ze względu na miejsce siedziby Operatora.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij